Wspólne mieszkanie, a rozwód.

wspólne zamieszkanie rozwód kancelaria adwokacka adwokat

Wspólne mieszkanie – informacje ogólne

Według art. 58 § 2 k.r.o. w sytuacji, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka z urzędu także o sposobie korzystania z niego przez czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Mowa o mieszkaniu będącym wspólną własnością małżonków, bądź też wyłączną własnością jednego z nich.
W wypadkach wyjątkowych, gdy jedno z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takim wypadku sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.
Na zgodny zaś wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi z nich wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, gdy podział lub jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Sposób rozstrzygnięcia.

Sposobem rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu jest uregulowanie. W miarę potrzeby sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez wydanie odpowiednich nakazów i zakazów.
W związku z tym jednym ze sposobów zabezpieczenia jednego z małżonków przed skutkami samowoli ze strony drugiego z nich może być – stosownie do okoliczności – zakaz wprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich.
Sąd orzekając wspólne zamieszkanie małżonków zobowiązany jest uwzględnić przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej(art. 58 § 4 k.r.o.).

Podział majątku wspólnego.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 k.r.o.). Na ogół przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym wówczas. Gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie.
Celowe może być dokonanie podziału jedynie części majątku wspólnego, a zwłaszcza przysługującego wspólnie małżonkom mieszkania. W związku z tymi uregulowaniami celowe może być zamieszczenie już w pozwie odpowiednich wniosków.

Wspólne mieszkanie – orzeczenie sądu.

Sąd może orzec o sposobie korzystania z mieszkania w drodze zabezpieczenia. Powinien także ustalić zakres i sposób korzystania z mieszkania na czas procesu o rozwód.
Strona może zaskarżyć wyrok w części dotyczącej zakresu, a także sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania w drodze apelacji.
W braku dobrowolnej realizacji rozstrzygnięcia sądu przez jednego z małżonków podlega ono wykonaniu w drodze egzekucji.

Adwokat Grzegorz Kiwic
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój

Źródło:
1. Rozwód, a wspólne mieszkanie.