Upadłość konsumencka jednego z małżonków

adwokat jastrzębie zdrój upadłość
Dłużnika uznaje się za niewypłacalnego, jeżeli ocena jego sytuacji finansowej wskazuje, że utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.).

Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką?

 1. spółka, wspólnik spółki osobowej, fundacja, stowarzyszenie
 2. małżeństwo łącznie (może każdy z małżonków z osobna)
 3. osoba fizyczna prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą
 4. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wniosek o upadłość konsumencką zawiera:

 1. dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Procedura

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika. W związku z tym wniosek musi być złożony w biurze podawczym sądu, chociaż jest także możliwość wysłania pocztą.

Przede wszystkim małżonkowie mogą złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości równocześnie, wypełniając dwa odrębne formularze.

Każdy wniosek składany do sądu jest płatny, dlatego konieczna jest opłata, która wynosi 30,00 zł w sądzie rejonowym.

Godny uwagi fakt to, że sąd na zasadach ogólnych uprawniony jest do połączenia tych spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, dlatego zwykle będą one pozostawać ze sobą w związku. Przede wszystkim w sytuacji, gdy przyczyna niewypłacalności będzie wspólna.

Jeżeli sąd, rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, w związku z tym wyznacza rozprawę, niewątpliwie wydaje się naturalnym wezwanie drugiego małżonka w charakterze świadka.

Przepis art. 124 ust. 1 pr. up. stanowi: „Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny”.

Z pewnością w skład masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, nawet jeśli były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości(art. 124 ust. 5 pr. up.).

Umorzenie zobowiązań upadłego niewątpliwie w żaden sposób nie wpływa na zobowiązania małżonka upadłego. W związku z tym nie jest więc wykluczona sytuacja, w której za wspólne zobowiązania obojga małżonków będzie odpowiadał ostatecznie jeden z nich, z pewnością ten, który nie przeszedł procedury oddłużeniowej związanej z postępowaniem upadłościowym.

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jastrzębie Zdrój Grzegorz Kiwic

Źródła:

 1. Upadłość konsumencka. Wady i zalety postępowania upadłościowego