Spadek – podział.

spadek

W postępowaniu o dział spadku także obowiązuje zasada wyłącznej właściwości sądu spadku. Jednakże w art. 683 k.p.c. ustawodawca ustanowił normę funkcjonującą obok regulacji z art. 508 § 2 i 3 k.p.c., umożliwiającą sądowi spadku przekazanie sprawy o dział spadku sądowi rejonowemu. Sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część. Jest także możliwość powierzenia sprawy sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Zasadniczą treścią wniosku jest przedstawienie w nim żądania dokonania działu spadku. Ponadto ustalenie składu majątku spadkowego, jeżeli nie został spisany inwentarz spadku. Oprócz tego powołanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Ponadto notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli było wydane, załączenie testamentów spadkodawcy albo wskazanie, gdzie się znajdują. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to należy także przedstawić dowody stwierdzające, że stanowiła własność spadkodawcy. Potrzebne są także dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.

We wniosku można połączyć żądanie dokonania działu kilku spadków, a także żądanie dokonania działu spadku z żądaniem zniesienia współwłasności oraz podziałem majątku wspólnego małżonków, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy właściwości sądu.

We wniosku o dział spadku należy podać wartość przedmiotu działu spadku, wskazując określoną kwotę pieniężną.

Od wniosku o dział spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 500 zł, a jeżeli zawiera on zgodny projekt podziału majątku spadkowego, opłata stała wynosi 300 zł. W przypadku gdy wniosek o dział spadku jest połączony ze zniesieniem współwłasności, to opłata stała wynosi 1000 zł. Gdy wniosek zawiera projekt zgodnego działu spadku i zniesienia współwłasności, to opłata ta wynosi 600 zł. Wniosek zawierający żądanie działu spadku po kilku osobach podlega tylu opłatom stałym, w zależności ilu działów spadku dotyczy.

Grzegorz KiwicAdwokat Jastrzębie Zdrój