Reklamacja towaru

reklamacja towaru

Reklamacja towaru może być złożona, w przypadku kiedy zakupiony towar ma wadę. Doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową(przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków jest obowiązkiem producenta. Podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).

Ważne!

To do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji, ponadto przedsiębiorca nie może zmienić jego decyzji.

Reklamacja towaru – wzór pisma.

Miejscowość, data

Dane kontaktowe nadawcy

Numer telefonu

E-mail

Dane kontaktowe odbiorcy

 

 

Pismo z tytułu rękojmi lub gwarancji

Niniejszym w związku z zakupem w dniu ……………….. towaru, to jest: ………………………………………… podnoszę co następuje.

Wobec powyższego wzywam, aby najdalej do dnia …………………………. ustosunkował się Pan do niniejszego pisma w ten sposób, iż zwrócił Pan kwotę poniesioną w związku z zakupem wadliwego towaru.

 

Uzasadnienie

Niniejszym informuję, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………….. towar, to jest: ……………………………. jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………….. . Wada została stwierdzona w dniu ……………… .

W związku z powyższym wzywam Pana do zapłaty kwoty w/w najdalej do dnia …………………….. , ewentualnie aby ustosunkował się Pan do niniejszego wezwania i wywiązał się z ciążącego na Panu obowiązku.

Z uwagi na powyższe, wzywam do zapłaty ……,…. zł(słownie:………………………………………………….) na konto:
……………………………………………………………. .

 

Z poważaniem,

Nadawca

Oczywiście warto byłoby w piśmie powołać się na numer ubezpieczenia lub numer zakupu.

Adwokat Grzegorz Kiwic

Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój