Przymusowe leczenie odwykowe.

Przymusowe leczenie odwykowe w większości przypadków jest ostatecznością. Z reguły leczenie odwykowe jest dobrowolne. Niestety od czasu do czasu pojawia się sytuacja, która wymaga zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia przez wyrok sądowy. przymusowe leczenie odwykowe

Przymusowe leczenie odwykowe rozpoczyna się od powiadomienia odpowiednich organów. Takim organem może być gminna komisja rozwiązywania problemów z alkoholem odpowiedniej dla miejsca pobytu osoby, która ma być do Niego doprowadzona. Komisja ta kieruje osobę na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Następnie wydawana jest opinia na temat rodzaju zakładu leczniczego. Przesłanki do złożenia wniosku muszą być udokumentowane przez wnioskującego, na przykład uchylanie się od pracy, demoralizacja małoletnich i tym podobne. Warto, aby wymienione w wniosku przesłanki był z powołaniem się na przeprowadzenie interwencji policyjnej, pobyty w izbie wytrzeźwień i tym podobne.

Po rozpatrzeniu wniosku komisja wszczyna postępowanie w Sądzie Rejonowym na wniosek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Wniosek w załączniku posiada wszelką dokumentację związaną z sprawą oraz opinię biegłego.

Orzeczenie o poddaniu się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy. Rozprawa powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.

Przymusowe leczenie odwykowe – postępowanie

Po wydaniu wyroku prawomocnego w stosunku do osoby, w sprawie której było prowadzone postępowanie jest wydany obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w wskazanym dniu, z zagrożeniem o zastosowaniu przymusu.

Obowiązek odbywania leczenia nie może trwać dłużej niż 2 lata, jednakże musi trwać tak długo jak przewiduje to cel leczenia. Ocena zwolnienia z obowiązku przed upływem wskazanego terminu może być uchylona przez sąd na wniosek pełnomocnika, kuratora, prokuratora. Jednakże nie może to nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.

W związku z uzależnień mogą być również zastosowane procedury z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Grzegorz KiwicAdwokat Jastrzębie Zdrój