Prywatny akt oskarżenia.

akt oskarżenia kancelaria adwokacka

Postępowanie z oskarżenia prywatnego jest to przede wszystkim popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego takiego jak np.

  • znieważenie,
  • pomówienie,
  • naruszenie nietykalności cielesnej,
  • naruszenie czynności narządu ciała
  • rozstrój zdrowia poniżej 7 dni.

Postępowanie z oskarżenia prywatnego wszczynane jest w chwili wniesienia do sądu aktu oskarżenia przez oskarżyciela prywatnego lub złożenia przez niego na policji skargi.

W postępowaniu prywatnoskargowym akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Niezależnie od wskazanych elementów musi spełniać także wymogi pisma procesowego z art. 119 § 1 k.p.k. Ponadto nie jest wymagane wskazanie kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu.

Prywatny akt oskarżenia musi przyjąć formę oskarżenia, czyli opisać czyn (zdarzenie). Ponadto konieczne jest także przedstawić dowody, jakie uzasadniają oskarżenie. W tej perspektywie rola tego rodzaju dokumentu niczym się nie różni od prokuratorskiego aktu oskarżenia.

Art. 487 k.p.k. nie uzależnia skuteczności aktu oskarżenia od wskazania osoby oskarżonego poprzez podanie jego imienia i nazwiska. Jeżeli oskarżyciel nie dysponuje bliższymi danymi, wystarczające będzie skonkretyzowanie osoby oskarżonej poprzez podanie innych informacji (np. wskazanie numeru IP komputera, za pomocą którego w sieci internetowej zamieszczono zniesławiające wypowiedzi). Dane te muszą być na tyle precyzyjne, aby wskazywały na konkretną osobę. Dalsze czynności identyfikacyjne mogą nastąpić w trybie art. 488 § 2 k.p.k.

Ważnym aspektem jest, iż brak „wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie” z art. 487 k.p.k. może wpływać jedynie na ocenę zasadności oskarżenia. Jednakże nie może uzasadniać uznania aktu oskarżenia za bezskuteczny z powodu braków formalnych.

Akt oskarżenia – wniesienie.

Wniesienie aktu oskarżenia do sądu lub skargi na policji przerywa bieg terminu przedawnienia karalności przestępstw prywatnoskargowych (art. 101 § 2 k.k.).

Oskarżyciel prywatny, wnosząc akt oskarżenia, winien załączyć dowód wpłacenia do kasy sądu zryczałtowanej równowartości wydatków, opłata wynosi 300 zł. W przypadku chęci zwolnienia z opłaty należy złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów w całości lub w części.

Przede wszystkim przy kontroli aktu oskarżenia ujawni się brak uiszczenia wskazanej kwoty. Wówczas należy wezwać oskarżyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni.

W razie nieuzupełnienia braku w terminie skargę uznaje się za bezskuteczną, o czym należy przy doręczeniu wezwania pouczyć wnoszącego akt oskarżenia (art. 120 § 2 k.p.k.). Warto zaznaczyć, iż sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji, będzie każdorazowo Sąd Rejonowy.

Adwokat Grzegorz Kiwic
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój

Źródło:

  1. Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?