Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Jastrzębie Zdrój

adwokat jastrzębie zdrój

Procedura opracowania – Jastrzębie Zdrój

I etap

Przystąpienie do sporządzenia studium. Rada Miasta Jastrzębie Zdrój w 2017 r. przyjmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium. Ten etap obejmuje inwentaryzację urbanistyczną oraz opracowanie fizjograficzne miasta.

II etap

Składanie wniosków: przez ogłoszenie i obwieszenia zawiadamia się mieszkańców miasta, a także właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego i wyznacza termin od dnia 8 listopada do dnia 7 grudnia 2018 r., na składanie wniosków. Po tym terminie Prezydent Miasta rozpatruje wniesione wnioski.
Nie ma potrzeby ponownego składania wniosków jeśli właściciel nieruchomości złożył już wniosek do studium lub planu po 2007r. Następnie następuje opracowanie projektu studium zawierającego część określającą uwarunkowania. Oprócz tego kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań. Następnie następuje również opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

III etap

Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium. Następuje przygotowanie projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt również dostaje opinię przez Gminną Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną.

IV etap

Nałożenie zmian kończy się oddaniem projektu do publicznego wglądu. Ponadto odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium. Informacje o wyłożeniu oraz o dyskusji publicznej zostaną również podane w obwieszczeniach i ogłoszeniach co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. W trakcie całego okresu wyłożenia, który trwa 21 dni,a także 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium przyjmowane są uwagi do rozwiązań przyjętych w dokumencie planistycznym. Po tym terminie zostaną rozpatrzone wniesione uwagi do projektu studium i wprowadzone zmiany wynikające z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania.

V etap

Uchwalenie projektu studium: projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie przekazany do Biura Rady Miasta. Rada Miasta przyjmuje uchwałę o zagospodarowaniu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jednocześnie wraz z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania. Uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana do Wojewody Śląskiego w celu oceny zgodności studium z przepisami prawa. Ponadto dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Rysunek studium – Jastrzębie Zdrój

jastrzębie zdrój

Adwokat Grzegorz Kiwic
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój

Źródło:

  1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta